Mỹ ban bố lệnh cấm với thiết bị và công nghệ của Huawei và ZTE

Mỹ ban bố lệnh cấm với thiết bị và công nghệ của Huawei và ZTE