Tương lai của Marketing thể thao là nền tảng di động?

Tương lai của Marketing thể thao là nền tảng di động?